Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleiding
Fresh Start Company is een eenmanszaak ingeschreven onder KVK nummer 81167970 en gevestigd aan de Piet Soerweg 9, 9765 GV te Paterswolde.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fresh Start Company aangeboden en geleverde diensten. 2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Fresh Start Company uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Behalve Fresh Start Company kunnen alle personen en/of ondernemingen die bij de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever betrokken zijn een beroep doen op deze voorwaarden.
2.5 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
2.7 Indien één of meer van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Fresh Start Company treden indien deze situatie zich voordoet in overleg om nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 3: Voorwaarden deelname trainingen
3.1 In onze trainingen delen we kennis, ervaring en tools. De persoonlijke ondersteuning die we bieden is afhankelijk van welke training is aangeschaft en staat omschreven op de website. Onze overige producten in de webshop zijn met zorg samengesteld ter ondersteuning van onze diensten.
3.2 Een overeenkomst conform artikel 2 van deze voorwaarden houdt voor Fresh Start Company een inspanningsverplichting in en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting. Fresh Start Company is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 3.3 Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zullen de kosten in rekening moeten worden gebracht.
3.4 Inspiratiegesprekken die onderdeel uitmaken van de trainingen vinden in principe gedurende de duur van de training plaats.

Artikel 4: Prijzen, offertes en betaling
4.1 De prijzen van onze trainingen staan op www.freshstartcompany.nl . Alle genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw. In geval van een training op maat zullen de prijzen en BTW-tarief vermeld worden in een offerte.
4.2 Betaling geschied in geval van aankopen via de webshop (zoals deelname aan online-trainingen, workshops, masterclasses en de aankoop van producten) en zullen derhalve rechtstreeks en per direct voldaan dienen te worden om deelname, activatie van een account of verzending te kunnen realiseren. Alle factuurbedragen zullen - voor zover van toepassing - worden verhoogd met het geldende BTW-tarief. Facturen van Fresh Start Company dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Fresh Start Company mag haar werkzaamheden opschorten indien de opdrachtgever ten aanzien van de voldoening van enige declaratie in verzuim is.
4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trainingen, workshops en overige diensten en producten of offertes.
4.4 Offertes gedaan door ons zijn vrijblijvend. De offertes zijn gedurende 30 dagen geldig na de datum van de offerte, tenzij anders is aangegeven. Wij zijn alleen aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5: Intellectueel eigendom / gebruik van materialen
5.1 Op alle teksten en materialen van de trainingen, blogs en overige uitingen van de Fresh Start Company bezitten wij de intellectuele eigendomsrechten. Deelnemer of opdrachtgever mag de materialen tijdens en na de training gebruiken. Het is echter niet toegestaan de inhoud met derden te delen, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
5.2 Tevens is het niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Artikel 6: Materialen & licenties
6.1 De duur van de toegang tot de online leeromgeving van de Fresh Start Company (de Fresh Start Academy) is afhankelijk van de training en wordt vermeld op de website bij de trainingsinformatie. Als we de materialen gaan verwijderen, verhuizen naar een andere online-omgeving, dan ontvangt deelnemer/opdrachtgever hierover vooraf bericht, zodat deze de materialen kan downloaden
6.2 Het door ons aan deelnemer verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam en of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om hierboven genoemde gegevens te delen met derden, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met onze schriftelijke toestemming.
6.3 De deelnemer zal zorgdragen voor zeer zorgvuldig gebruik van alle door Fresh Start Company in artikel 5.1 voornoemde gegevens.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
7.3 In geval van toerekenbare tekortkoming, dient deelnemer/opdrachtgever ons eerst schriftelijk in gebreke te stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Indien er sprake is van een situatie van overmacht aan onze zijde of aan de zijde van deelnemer/opdrachtgever zal er per direct een mededeling gedaan moeten worden aan de andere partij. We zullen daaropvolgend met elkaar in overleg naar een redelijke oplossing zoeken.
8.2 In geval van de situatie zoals in artikel 8.1 zijn we gerechtigd om de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten.
8.3 Omstandigheden als bedoeld in 8.1 van deze voorwaarden zijn in ieder geval diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen, stakingen, werkonderbrekingen en weersinvloeden.

Artikel 9: Privacy & geheimhouding
9.1 We nemen de privacy van onze deelnemers en opdrachtgevers zeer serieus. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Fresh Start Company in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieromtrent hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin alle informatie over privacy is opgesteld.
9.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien dit anders is, is hier door Fresh Start Company en de opdrachtgever schriftelijk toestemming voor gegeven.

Artikel 10: Geschillen
10.1 In geval van eventuele geschillen zullen we altijd eerst onze uiterste best doen om het geschil onderling op te lossen met deelnemer/opdrachtgever voordat het geschil zal worden voorgelegd aan de rechter.
10.2 Indien we niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen, zullen wij het geschil voorleggen aan de Rechtbank Noord-Nederland.

Artikel 11: Toepasselijkheid
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden 2021