Privacy policy

Welkom bij De Fresh Start Company of op onze website www.freshstartcompany.nl.
De Fresh Start Company heeft jouw privacy en security hoog in het vaandel staan voor zowel onszelf als voor jou als gebruiker. In deze verklaring geven wij aan dat we ons conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgevingen omtrent privacy en gegevensbescherming en proberen naar eer en geweten deze zo goed mogelijk na te leven. Mocht je van mening zijn dat De Fresh Start Company niet in lijn met de wetgeving opereert laat dit ons dan zo snel mogelijk weten via info@freshstartcompany.nl. Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor suggesties en verbetering.

Contactgegevens verantwoordelijke
De Fresh Start Company is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij zijn als volgt te bereiken:
De Fresh Start Company
Piet Soerweg 9
9765 GV te Paterswolde
Tel. Tel: 06 – 22 79 63 36
E-mailadres: info@freshstartcompany.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 81167970

Gegevensverwerking
De Fresh Start Company kan persoonsgegevens van jou verwerken wanneer je gebruik maakt van de website, je persoonsgegevens telefonisch, via mail of het contactformulier op de website aan ons verstrekt, of omdat je gebruik maakt van de diensten van De Fresh Start Company.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten verwerken wij niet méér gegevens dan nodig is voor dat doel. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor dat doel waarvoor je ze verstrekt hebt. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk voor ons om je van dienst te kunnen zijn. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, zoals het geven van (online) trainingen of events, of om producten of diensten te kunnen leveren
  • Voor het afhandelen van e-mail en/of telefoon
  • Voor het versturen van onze nieuwsbrief of mailings
  • Om betalingen te kunnen doen
  • Om je een factuur te kunnen sturen
  • Voor het verzenden van (gratis) (online) trainingen en/of e-books
  • Om je te kunnen bellen en e-mailen als dit nodig is
  • Om je op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten
  • Om te zorgen dat goederen en diensten die je bij ons besteld hebt bij je kunnen worden bezorgd.

We kunnen tijdens trainingen, workshops, masterclasses en evenementen foto’s en/of video of geluidsopnamen maken. Deze opnames en foto’s gebruiken we voor promotiedoeleinden van dit evenement of deze trainingen en workshops, bijvoorbeeld op de website, social media en in drukwerk. Als je niet gefotografeerd wilt worden of niet gefilmd wilt worden, word je verzocht dit tijdens het evenement, de training, masterclass of de workshop aan te geven aan de fotograaf of aan de organisatie/Fresh Start Company.

Gronden voor verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een van de volgende redenen:
- De gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij jij partij bent of wenst te worden;
- De gegevensverwerking is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
- De gegevensverwerking is nodig vanwege gerechtvaardigde belangen van De Fresh Start Company;
- Je hebt voor de verwerking uitdrukkelijk toestemming verleend.

Gerechtvaardigd belang
Indien wij ons beroepen op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, dan zullen wij een zorgvuldige afweging maken waarom onze belangen of die van onze relatie zwaarder wegen dan jouw privacybelang. Wij houden hierbij rekening met de grondbeginselen (art 5) uit de AVG en met de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit.

Commerciële doeleinden
Indien je klant van ons bent óf wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, kunnen wij jouw contactgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden zoals het toesturen van een nieuwsbrief per e-mail. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van bijvoorbeeld een e-mailmarketingtool en social media. Je kunt je  toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Voor onze nieuwsbrief per e-mail kun je je uitschrijven door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan het toegezonden e-mailbericht.

Surf- en klikgedrag en Cookies
We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld de pagina's die je bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Zoals het invullen van een formulier. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die jouw browser verzendt naar elke website die je bezoekt. Zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

De Fresh Start Company maakt op de website gebruik van cookies om de veiligheid, kwaliteit en de werking van de website te monitoren en continue te verbeteren. De Fresh Start Company gebruikt daarvoor in de basis alleen noodzakelijke Cookies die ook van derden afkomstig kunnen zijn. Jouw Cookie instellingen kun je altijd wijzigen. De Fresh Start Company gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te borgen, te beveiligen en te verbeteren.

Gegevensbeveiliging
De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Jouw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons beschermd. Dit doen wij met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van jouw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van jouw gegevens controleren wij regelmatig. Wanneer nodig passen we dit aan de nieuwste stand van de techniek aan.

Bewaartermijnen
De Fresh Start Company bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Tenzij wettelijke bepalingen of zwaarwegende bedrijfsbelangen anders beslissen worden jouw gegevens niet langer dan een jaar bewaard wanneer er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Zodra er een zakelijke relatie ontstaat houdt De Fresh Start Company zich aan de wettelijke termijnen. Gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt hanteert De Fresh Start Company een redelijke bewaartermijn van 2 jaar tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang, veranderende wetgeving, juridische interventie, lopende juridische kwesties of andere bepalingen anders beslissen.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?
De Fresh Start Company verstrekt jouw persoonsgegevens in principe nooit aan derden. Het is wel belangrijk om te weten dat in het kader van een wettelijke verplichting De Fresh Start Company gehouden kan zijn om informatie te verstrekken aan derden (bijvoorbeeld justitie) om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening een aantal andere partijen in. Wij maken onder andere gebruik van hosting van onze website, Google en Mailblue voor onze mailing en nieuwsbrieven en Ideal om betalingen uit te kunnen laten voeren. Deze derden verwerken bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens. Indien zij doen dit als ‘verwerker’ voor De Fresh Start Company dan maken wij duidelijke afspraken met deze partijen, zodat jouw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Van wie verkrijgen wij deze gegevens?
Alle bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar info@freshstartcompany.nl. De Fresh Start Company zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Fresh Start Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Fresh Start Company verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@freshstartcompany.nl of rechtstreeks via bovenstaande gegevens. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je altijd, conform de AVG, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kun je vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Tot slot
Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen kunnen De Fresh Start Company noodzaken deze Privacyverklaring aan te passen. Je kunt aan de datum onderaan deze Privacyverklaring zien wanneer het voor het laatst is aangepast. De Fresh Start Company kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze privacyverklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Paterswolde
02-02-2021
Versie 1.0